Naša škola  >>  História školy

História školy

História školy

Brány školy sa otvorili dňa 1.2.1961. Škola sa stala súčasťou komplexnej vybavenosti sídliska Juh,  ktoré sa v 60. rokoch, v práve štatútom vytvorenom meste Handlová, dokončovalo. V roku vzniku niesla názov Jedenásťročná stredná škola (JSŠ), ktorá sa do nových priestorov presťahovala z budovy na Ul. Márie Krššákovej.  Tesne po presťahovaní nadobudla platnosť nová legislatíva (z decembra 1960) a na jej základe  JSŠ  zanikla a vznikli dve nové  školy: Základná deväťročná škola JUH a stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ), ktoré mali spoločné riaditeľstvo i pedagogický zbor. Ďalšou legislatívnou zmenou (z februára 1970) sa  SVŠ pretransformovala na gymnázium, ktoré pôsobilo v spoločných priestoroch so základnou školou  do roku 1972 a takisto mali spoločné riaditeľstvo i pedagogický zbor.

Trendy a naša škola

  • 1961  -  na zelenej lúke vyrástol komplex 5 budov, dopĺňaný výsadbou bohatej zelene vďaka osobnému nasadeniu prvého vedenia školy i jej pedagógov v brigádnickej činnosti 
  • 1967  -  škola (ZDŠ a SVŠ) uviedla do života Handlovské športové hry (dodnes tradícia škôl)
  • 1982  -  škola uviedla do života, ako prvá  ZŠ v meste, počítačovú triedu (PMD)
  • 1987  -  škola uviedla do života rozširujúci variant  vyučovania matematiky a prírodovedných   predmetov
  • 1994  -  bola na škole konštituovaná žiacka rada školy (trend detských samospráv) – prvá na handlovských ZŠ
  • 1996  -  sme ako prvá ZŠ v meste získali certifikát v národnom projekte Škôl podporujúcich zdravie  
  • 1998  -  sme v prvom šíku, v súlade s trendom, požiadali o právnu subjektivitu
  • 2004  -  2007  -  škola reagovala na trend tvorby projektov - úspechy v projektoch Infovek (vlastný projekt, nie plošné vybavenie), Digitálni štúrovci – grant  (zisk IKT prístrojov) a realizácia kurzu  pre rodičov, a pre matky žiakov na materskej  dovolenke prostriedok ku komunikácii škola - rodič, grant Otvorená škola – šport, projekt Enviro
  • 2008  -  sme reagujúc na športové trendy v meste a záujem rodičov uviedli do života športové triedy so zameraním na futbal
  • 1998 - 2010  -  škola sa etablovala ako spoluorganizátor i organizátor viacerých ročníkov projektov celomestských a mikroregionálnych podujatí  (vedomostné kvízy, Handlovská dolina - všetci jedna rodina, Cesta rozprávkovým lesom, Detský Silvester, Deň Zeme, celovečerné programy k významným udalostiam v meste).  

 

Pridal Marián Holica o 09.10.2013 13:36:49