Naša škola  >>  Profil školy

Profil školy

Profil školy

Profilácia školy:

 • Škola leží v atraktívnom areáli plnom zelene, vyučovací proces je možné realizovať aj v učebni v prírode s pripojením na wifi.
 • V areáli školy majú žiaci k dispozícii multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a veľké trávnaté ihrisko, bežeckú dráhu a doskočisko s rozbehovou dráhou.
 • Naša škola medzi svoje priority zaraďuje výučbu cudzích jazykov, najmä anglického jazyka, ktorý vyučujeme od 1. ročníka hravou formou. Na druhom stupni anglický jazyk posilňujeme  na 4 vyučovacie hodiny týždenne formou predmetu Konverzácia v anglickom jazyku.
 • Ako druhý cudzí jazyk si môžu žiaci od 6. ročníka zvoliť podľa záujmu nemecký alebo ruský jazyk.
 • Dlhodobým zámerom školy je modernizácia vyučovacieho procesu a  podpora vyučovania pomocou moderných informačno-komunikačných technológií  a rozvíjanie IKT kompetencií žiakov  – škola disponuje  počítačovou učebňou, 6 učebňami s interaktívnou tabuľou, modernou prírodovednou učebňou vybavenou 20 tabletmi.
 • Škola sa v súčasnosti profiluje od 5. ročníka na vyučovanie športovej prípravy so zameraním na futbal v rozsahu 4 vyučovacie hodiny týždenne
 • Pre žiakov, ktorí na druhom stupni nenavštevujú športovú prípravu, posilňujeme vyučovanie telesnej výchovy o vyučovaciu hodinu so zameraním na aerobik. Vyučovanie prebieha v telocvični na aerobik vybavenej  fitloptami, stepmi, overballmi a malou posilňovňou. Žiaci, ktorí nemôžu športovať, navštevujú hodiny regionálnej výchovy.
 • Sme  organizátormi pravidelných úspešných športových podujatí – Mikroregionálny turnaj vo futbale, Olympiáda zdravia, Rozhýbme sa ....
 • Pre rozvoj pohybových aktivít ponúkame možnosť základného plaveckého, snowboardového, lyžiarskeho výcviku, taktiež  výučbu netradičných športov.
 • Zapájame žiakov do olympiád, súťaží v umeleckom prednese, predmetových a športových súťaží, kde dosahujú úspešnosť v obvodových i okresných kolách
 • Pre žiakov, rodičovskú i širšiu verejnosť organizujeme podujatia v mimovyučovacom čase – Imatrikulácia prvákov,  Halloweenska noc, Vianočné trhy, vianočný program „Šťastné a veselé“, Dvere dokorán, prezentácie žiackych prác a mnoho ďalších akcií.
 • Naša školská jedáleň zabezpečuje kvalitnú stravu v súlade so zásadami správnej výživy, ako jediná škola v Handlovej ponúkame žiakom aj zdravé desiaty.
 • Školská jedáleň sa prezentuje rôznymi aktivitami v oblasti zdravej výživy a životosprávy.
 • Vyučovací proces je obohatený o školy v prírode, tematické exkurzie a školské výlety, návštevy divadiel, hvezdárne, Mestskej knižnice.
 • Pre zmysluplné využívanie voľného času ponúkame našim žiakom pestrú paletu záujmových útvarov – Stolný tenis, Florbal, Poznávame históriu, Fitnesáčik, Šikovné ruky, Počítačový krúžok, Cvičenia z matematiky.
 • Na škole pôsobia 3 oddelenia ŠKD s bohatou relaxačnou činnosťou, ŠKD je vybavené aj počítačovým kútikom so 6 PC.
Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2013 13:17:00