Zápis do 1.ročníka  >>  Odklad školskej dochádzky

Odklad školskej dochádzky

Odklad školskej dochádzky

V súvislosti s nadchádzajúcim zápisom do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 dochádza k zmenám v legislatíve.

 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 01.01.2021 rušia:

-              odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

-              dodatočný  odklad  plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Riaditelia ZŠ mohli o dodatočnom odložení  plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodovať len do 31.12.2020, v rámci zápisu detí na plnenie PŠD od školského roku 2021/2022 už nesmú rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Riaditelia MŠ už po 01.01.2021 nesmú do materskej školy prijať žiadne dieťa s dodatočne odloženým  plnením povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na PŠD môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (žiadosť, súhlas poradenského zariadenia a lekára, informovaný súhlas zákonného zástupcu).

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:04:44