ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Vysvedčenie v ŠKD

08.02.2018 15:56:43

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 12.08.2020

Meniny má: Darina

Voľné pracovné miesto - asistent učiteľa

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020:

  •     asistenta  učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 24.8.2020. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 05.08.2020 10:17:36

Elektronická prihláška do školy

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia,

       ak Vás zaujala výchovno-vzdelávacia činnosť a modernizácia našej školy, sledujete úspechy našich žiakov a zvažujete prestup Vášho dieťaťa, využite možnosť elektronickej prihlášky.

Elektronickú prihlášku nájdete kliknutím na link https://zsskolha.edupage.org/register/

       

      Podporte Vaše dieťa v športovom rozvoji a aktivite pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. Prihláste ho od piateho ročníka do triedy s rozšíteným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Prihlášku na hodiny športovej prípravy nájdete v prílohe (spinka v pravom hornom rohu :) ). Vyplnenú prihlášku zašlite na zsskolha@gmail.com, alebo poštou, osobne. 

      V súčastnej situácii nepožadujeme potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Tešíme sa na spoluprácu.

Kolektív ZŠ Školská, Handlová

Pridal Ľudmila Pogádlová o 28.04.2020 14:10:40

Letné prázdniny

ilustracny obrazok

Milí priatelia :)

 

Ďakujeme že ste s nami boli aj v školskom roku 2019/2020. Všetkým Vám prajeme pohodové prázdniny, krásne leto a v týchto dňoch hlavne pevné zdravie.

 

Tešíme sa na Vás opäť v septembri.

kolektív zamestnancov ZŠ Školská

Pridal Marián Holica o 30.06.2020 19:46:29

Informácie pre budúcich prvákov

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

 

           Vaše dieťa bude v školskom roku 2020/21 navštevovať prvý ročník v ZŠ Školská, Handlová. Veríme, že sa Vaše dieťa do školy teší a my sa tešíme na vzájomnú spoluprácu.

            Rozhodnutia o prijatí budú pre vás pripravené na prebratie u zástupkyni školy od pondelka 29.6.2020 do piatku 3.6.2020 nasledovne:

PONDELOK, UTOROK, PIATOK – 9:00 – 12:00h

STREDA, ŠTVRTOK – 14:00 – 17:00h

            Pri preberaní rozhodnutí je dôležitý podpis oboch rodičov. Veríme, že si pracovné povinnosti upravíte tak, aby Vám niektorý termín vyhovoval. V prípade, že ste dieťa zapisovali pomocou elektronického formulára, je potrebné predložiť aj rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz k overeniu údajov. Zároveň Vás chceme požiadať o vstupnú investíciu do triedneho fondu vo výške 15 €.

 

Dovoľujeme si Vám predložiť zoznam učebných potrieb a pomôcok, ktoré si určite dokážete pre svoje dieťa zaobstarať už vopred, aby ste v septembri nemali veľa výdavkov a starostí. Odporúčame všetky veci podpísať menom a priezviskom dieťaťa.

Zoznam potrieb:

peračník

-  dve ceruzky č. 2

-  farbičky (12 farieb)

výtvarná výchova

-  mastný pastel

-  plastelína

-  vodové farby – 12 farieb

-  plochý štetec

-  obrus na lavicu

-  zásterka

prezuvky s bielou podrážkou (pevná fixácia chodidla), vrecúško na prezuvky

hygienické vrecúško

-  uteráčik

-  tekuté mydlo (malé cestovné balenie)

-  hygienické vreckovky

-  toaletný papier

úbor na telesnú výchovu

-  cvičky – tenisky

-  tričko

- tepláková súprava

- ponožky

Ostatné školské pomôcky zabezpečí pre žiakov triedna pani učiteľka (zošity s pomocnou linajkou, bez pomocnej linajky, Moje prvé čiary – pracovné listy, informačný slovník pre rodičov, výkresy formátu A3, A4...) Zabezpečením pomôcok pre celú triedu na celý školský rok sa snažíme rodičom uľahčiť povinnosti vyplývajúce z prechodu dieťaťa do školského prostredia = vstupná investícia do triedneho fondu vo výške 15 €.

Vyučovanie v 1. školskom týždni je upravené vzhľadom na adaptáciu žiakov 1. ročníka na tri vyučovacie hodiny denne. Dieťa do školy prichádza aj odchádza v sprievode zákonného zástupcu (prípadne inej poverenej dospelej osoby). Odporúčame rodičom vopred si zabezpečiť pracovné povinnosti (pracovný čas) u svojho zamestnávateľa.

Záujem o stravu (obed, desiata) si zákonný zástupca potvrdí zápisným lístkom stravníka v prvý deň nástupu dieťaťa do školy u vedúcej Školskej jedálne.

Prihláškou do ŠKD (prevádzka od 6,00 h do 17,00 h) vyjadríte svoj záujem o popoludňajšiu činnosť dieťaťa. Čas denného nástupu aj odchodu dohodnete osobne s p. vychovávateľkou.

V posledný augustový týždeň očakávajte poštovú korešpondenciu na meno Vášho dieťaťa. Osobným listom sa Vaša nová p. učiteľka prihovorí dieťaťu a dozviete sa všetky potrebné informácie k organizácii prvého školského dňa, ktorým bude slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021.

Zaradenie dieťaťa do príslušnej triedy a meno Vašej novej pani učiteľky bude zverejnené na stránke školy www.zsskolha.sk najneskôr v posledný augustový týždeň.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 22.06.2020 16:06:59

Ukončenie pracovných pohovorov

Dňa 30.6.2020sme ukončili pracovné pohovory na voľné pracovné miesta. Prijatí uchádzači boli informovaní. Ostatných uchádzačov vedieme v evidencii. Ďakujeme za zaslané žiadosti. V prípade potreby budeme kontaktovať evidovaných uchádzačov.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 01.07.2020 12:39:52

Stravovanie v školskej jedálni

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia, aj v školskom roku 2020/2021 bude školské stravovanie s podporou dotácie zo štátu. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť Vaše dieťa u vedúcej školskej jedálne do 10.7.2020.

Kontakt: 046 5475 934

Prihlášku na stravovanie je nutné odovzdať priamo vedúcej školskej jedálne. Nájdete ju ako prílohu tohto oznamu, alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo u nej. Na základe odovzdanej prihlášky vám bude odovzdaný šek na uhradenie stravy.

Ďakujeme

Pridal Ľudmila Pogádlová o 19.06.2020 13:43:52

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

  1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
  2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
  3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

  • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

  • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

  • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

  • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36