ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Mikuláš

10.12.2019 21:49:41

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 29.09.2020

Meniny má: Michal, Michaela

Talentovaná speváčka, gymnastka, recitátorka...

To je Adelka Gazdíková, žiačka 8. ročníka našej základnej školy. Spieva už od svojich troch rokov. Spev študuje v ZUŠ v Handlovej. Prešla speváckym zborom Lienka, Barborky, Súborček. A ako mladý spevácky talent sa postupne zúčastnila mnohých celoslovenských súťaží v klasickom i populárnom speve.

Aká výzva ju čaká?

Adelka má možnosť reprezentovať Slovensko v prestížnej svetovej speváckej súťaži. Bola vybratá do finále Euro Pop Contest Berliner Pearl 2020 (jedna z piatich najväčších svetových súťaží v kategórii detí a mládeže do 24 rokov). Súťaž sa uskutoční v Berlíne v dňoch 26.-30.11.2020.

Podporme Adelku v jej motivácii venovať sa spevu, ktorým môže v budúcnosti obohatiť náš kultúrny život. K jej štartu je potrebné získať finančné prostriedky v celkovej výške aspoň 840 €. V prípade podpory kontaktujte zákonného zástupcu Mgr. Jarmilu Gazdíkovú – t.č. 0918538801.

Ďakujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 23.09.2020 19:15:24

Oznam

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia,

na základe informácie z RÚVZ a mesta Handlová Vám oznamujeme, že žiaci, ktorí nenastúpili do školy z dôvodu úzkych kontaktov na žiakov alebo pracovníkov SOŠ Handlová MÔŽU od zajtra (22.9.2020) nastúpiť do školy.

Nástup do školy je podmienený vyhlásením o bezinfekčnosti žiaka.

Na všetkých sa veľmi tešíme.

Vedenie školy

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.09.2020 12:34:53

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

z dôvodu epidemiologickej situácie v Handlovej Vám oznamujeme, že plenárne i triedne rodičovské združenia, ktoré boli plánované na 23.9.2020 sa PRESÚVAJÚ na iný termín. O termíne konania rodičovských združení  Vás budeme včas informovať.

Za porozumenie ďakujeme.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.09.2020 11:44:06

Odporúčanie

„Dňom 19.9.2020 prechádza Stredná odborná škola v Handlovej do červenej fázy. Nariadením RÚVZ v Bojniciach bola určená všetkým žiakom, pedagógom a prevádzkovým zamestnancom prísna povinná domáca karanténa (zákaz opúšťania bydliska) do nedele 27. 9. 2020 vrátane. Dodržiavanie uvedeného nariadenia bude námatkovo kontrolované príslušníkmi PZ SR.“

Na základe tohto oznamu, ktorý bol zverejnený na webovej stránke školy SOŠ v Handlovej, Vám odporúčame, aby  ste neposielali do školy svoje deti, ktoré boli v kontakte s rodinnými príslušníkmi, zamestnancami školy a študentmi, ktorí navštevujú menovanú školu do 27. 09. 2020. Chceme tak zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID- 19.

Vedenie školy

Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.09.2020 17:56:09

Oznam pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia!

Základné odporúčania pre školy, aktualizované k 16.09.2020

 • umožňujú vstup cudzím osobám do priestorov školy len výnimočne s potvrdením riaditeľa školy (príloha – spinka) a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha – spinka).

Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

 

Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie prevádzkových podmienok školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.09.2020 13:19:21

POZVÁNKA NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční  23.09.2020 o 16,00 h

Obsah:

-          Voľba zástupcov z radov rodičov do Rady školy

-          Správa riaditeľky školy v šk. rozhlase

-          Informačné správy triednych učiteľov

Vstup do budovy školy bude zabezpečený od 15,30 h.

Nakoľko škola zodpovedá za dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení, vstup do budovy bude umožnený len jednému zákonnému zástupcovi dieťaťa po vyplnení čestného prehlásenia o bezinfekčnosti. Všade vo vnútorných priestoroch školy je potrebné nosiť rúško, udržiavať odstup a dezinfikovať ruky. Do budovy nesmie vstúpiť nikto s príznakom infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19.

 

Milí rodičia!

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Preto Vás žiadame, aby ste si upravili pracovné aj osobné povinnosti a mohli ste sa Plenárneho RZ zúčastniť.

Pokyny k voľbám:

 1. V triede si prevezme zákonný zástupca hlasovací lístok.
 2. Pri voľbe rodiča na kandidátnej listine zakrúžkuje najviac 4 kandidátov.
 3. Hlasovací lístok odovzdá.

Za porozumenie Vám  vopred ďakujeme!

 

Stretnutie Rodičovskej rady (1  zástupca každého triedneho kolektívu) prebehne o 15,30 h v prírodovednej učebni – budova A.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.09.2020 12:59:48

Protiepidemické opatrenia

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia!

Chráňme seba  a ostatných vo svojom okolí  dodržiavaním protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme, no škola upravuje základné prevádzkové podmienky vyplývajúce zo školských, hygienických a pracovnoprávnych predpisov.

Škola ostáva v zelenej fáze, keď v nej nie je žiaden podozrivý (ani pozitívny) žiak alebo zamestnanec.

Pretrvávajú základné odporúčania pre školy

 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnancov školy či žiaka.
 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas stránkových hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný cez EduPage, maily...).

Zákonný zástupca

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha – spinka).
 • Po prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Počet vydaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Riaditeľka školy

Mgr. Ľ. Pogádlová

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.09.2020 22:09:36

Ako si chránime život a zdravie?

Aj téma Ochrana života a zdravia je súčasťou školského vyučovania. Teoretická príprava  obsahuje civilnú ochranu, zdravotnú prípravu a mnoho nových informácií z poznávania našej vlasti a prírody. Praktická časť je zameraná na pohyb a pobyt v prírode – orientáciu v teréne, spoznávanie historických objektov v obci, zásady bezpečného správania sa v prírode... 

Všetci žiaci našej školy si overili teoretické poznatky pri praktickej turistickej vychádzke do okolia našej krásnej Handlovej. Spojili sme príjemné s užitočným a pobyt v prírode bol veselým spestrením školských dní v kruhu našej školskej rodiny...

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.09.2020 21:48:33

Deň gramotnosti 2020

Medzinárodný deň gramotnosti si svet každoročne pripomína 8. septembra. Boj proti neznalosti čítania a písania sa presadil ako jedna z hlavných úloh UNESCO.

Na 1. stupni základnej školy sme v daný deň zrealizovali aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej, finančnej, prírodovednej, informačnej aj počítačovej gramotnosti. U detí sme rozvíjali zručnosti ako čítanie, počítanie, výber a spracovanie informácií, schopnosť komunikácie s počítačom, prezentácia informácií, vzájomná komunikácia...

Aj napriek celospoločenskému pokroku pretrvávajú problémy v oblasti gramotnosti, rýchlo sa vyvíjajú a menia sa aj požiadavky na zručnosti dôležité pre život. Podporujeme rozvoj gramotnosti našich detí, aby zlepšili svoj život a pokročili viac k vzdelaniu.

 

1.A

Čitateľská gramotnosť

Básničky z chladničky – Odvážny tvaroh (Mgr. Jana Bezegová)

- čítanie s porozumením, dramatizácia, diskusia o zdravej výžive, slušnom i neslušnom správaní

- praktická činnosť: výroba zdravej maškrty – tvarohová pochúťka s medom a s piškótami

- medzipredmetové vzťahy – matematika (počet piškót v miske), prvouka (úžitok včely, tvorba medu)

1.B

Čitateľská gramotnosť

Tri citróny (Pavol Dobšinský)

- čítanie rozprávky, rozhovor o prečítanom texte, dramatizácia, ilustrácia

1.C

Čitateľská gramotnosť

Rozprávka o repe

- tvorenie viet, dramatizácia

2.A

Čitateľská gramotnosť

Rozprávka o malej princeznej

- čítanie príbehu s porozumením, práca s pracovným listom, dramatizácia rozprávky, poukázanie na zdravý životný štýl prostredníctvom zážitkov hlavnej postavy príbehu

2.B

Čitateľská gramotnosť

Rodina Knižkových – rodina, ktorá má rada knihy, majú ich doma veľmi veľa a všade, iba v špajzi nie...

- práca v skupinách, rozhovor o prečítanom texte, tvorba myšlienkovej mapy, tvorba záložky do knihy

3.A

Čitateľská gramotnosť

Príbehy o jeseni

- práca s časopismi, vyhľadávanie textov o jeseni, zdokonaľovanie techniky čítania, prednes, tvorba ilustrácie, hádanky

3.B

Finančná gramotnosť

Eurobankovky

- manipulácia s maketami peňazí, používanie rôznych metód platenia v praktickom živote

3.C

Čitateľská gramotnosť

Strakáč a Tíoni

- čítanie s porozumením, vysvetlenie slova handicap, diskusia, kvíz, prevencia proti šikane na školách

4.A

Finančná gramotnosť

Osobné financie, finančný plán

- vypracovanie jednoduchého finančného plánu, orientácia v zabezpečovaní životných potrieb rodiny

- metódy: brainstorming, hranie rolí, skupinová práca, beseda, modelové situácie – prepojenie s realitou

4.B

Matematická gramotnosť

Čítame z grafov

- orientácia v rôznych typoch grafov, prepojenie s čitateľskou gramotnosťou (práca s textom, kľúčové slová)

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.09.2020 17:09:55

Otvorenie školského roka 2020/2021

Prvý deň školského roka je vždy pre žiakov, ale aj pedagógov výnimočnou udalosťou. Tento kolobeh času začína žiakmi 1. ročníka a končí v deviatom ročníku.  Pre najmladších žiakov je to veľká zmena plná očakávaní, ale aj obáv z nepoznaného. Deviatakov čaká príprava na testovanie  a prijímacie skúšky na stredné školy.

Aj keď nový školský rok je naďalej ovplyvnený trvajúcou pandémiou, množstvom opatrení a odporúčaní, veríme, že vzájomnou toleranciou a zodpovedným správaním sa nám ho podarí úspešne zvládnuť.

V našej školskej rodine vítame okrem žiakov aj nových pedagógov: Ing. Máriu Orlovskú, Mgr. Ninu Pastierikovú, Mgr. Ivanu Pavolkovú, asistentku učiteľa Mgr. Martu Drozdovú. Novou vedúcou školskej jedálne sa stala p. Valéria Prokeinová. O areál školy sa nám bude starať pán školník Marián Šalgó.

Všetkým želáme školský rok plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, športových podujatí... Aby bol pestrý, veselý a plný nových objavov. Aby naša škola fungovala úspešne a mohli sme spoločne osláviť 12.02.2021 jej krásnych 60 rokov!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 02.09.2020 18:54:47

Predstavujeme triedy budúcich piatakov!

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia a žiaci,

dovoľte nám predstaviť Vám novovzniknuté kolektívy budúcich piatakov.

Jednotlivé triedy nájdete v prílohách.

Príjemný začiatok školského roka!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 27.08.2020 17:32:19

Oznam pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia!

Vzhľadom na potrebu dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní sa upravujú základné organizačné podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode aj pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška papierové jednorazové vreckovky.  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ zdravotný dotazník (príloha 1) a písomné vyhlásenie (príloha 2) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade podozrenia na ochorenie informuje triedneho učiteľa a kontaktuje telefonicky detského lekára.

V prípade, že nemáte možnosť dotazník vytlačiť, môžete si ho osobne prevziať od 27.8. do 31.8.2020 na vedení školy.

Odporúča sa minimalizovať pohyb dospelých osôb pred ZŠ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 1. ročníka ZŠ. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Pri vstupe do budovy bude zriadený ranný filter. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ. Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná, v škole prebieha riadne školské vyučovanie. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú.

 

Organizačné zabezpečenie a časový harmonogram od 2.9.2020

2.9.2020

1. roč.              7,50 – 10,00 h

2. – 4. roč.       8,30 – 10,00 h

5. – 9. roč.       8,30 – 10,30 h

 

Strava v ŠJ pre prihlásených žiakov:

1. – 4. roč.       10,00 – 10,30 h

5. – 9. roč.       10,30 h

3. – 7.9.2020

1. roč.              adaptačný program do 11,15 h

2. – 3. roč.       triednické práce 4 VH

4. roč.              triednické práce 5 VH

5. – 7.roč.        3. – 4.9.2020 triednické práce 5 VH, ukončenie 12,20 h

                       7.9.2020 vyučovanie podľa dočasného rozvrhu, ukončenie 12,20 h

8. – 9. roč.       3. – 4.9.2020 triednické práce 6 VH, ukončenie 13,10 h

                       7.9.2020 vyučovanie podľa dočasného rozvrhu

 

Stravovanie v ŠJ   3. 7.9.2020

1. roč.              11,15 – 11,40 h

2. – 3. roč.       11,45 – 12,10 h

4. – 5. roč.       12,20 – 12,45 h

6. – 7.roč.        12,50 – 13,10 h

8. – 9. roč.       13,15 – 13,35 h

V čase do 15.9.2020 nie je zabezpečená pre žiakov desiata v ŠJ.

 

Činnosť ŠKD

2.9.2020 – zápis žiakov do ŠKD.

Od 3.9.2020 začína priama činnosť ŠKD v obmedzenom režime od 6,00 h do 16,00 h.

1. roč.              p. vych. Z. Beznosková

2. roč.              p. vych. A. Oslancová

3. roč.              p. vych. R. Melikantová

4. roč.              p. vych. K. Hudecová

Žiadame rodičov o zváženie nutnosti zaradenia dieťaťa do ŠKD (v čase od 3.9. do 14.9.2020). Ranná ŠKD vyžaduje nosenie rúška.

 

Prajeme všetkým žiakom úspešný nový školský rok.

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 26.08.2020 14:53:32

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

 1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
 2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
 3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

 • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

 • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

 • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

 • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36