Naša škola

Voľné pracovné miesto - školník

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 3.6.2024:

-        školníka

Požiadavky na školníka - stredné odborné vzdelanie

 

Náplň (druh) práce

Zručnosť v odbore voda, remeselná údržba majetku školy, školských priestorov, drobné zámočnícke práce, údržba vonkajšieho areálu školy - kosenie, odhŕňanie snehu, starostlivosť o kríky a pod. Výhoda odborná spôsobilosť v oblasti elektrotechniky.

 

 

Platové podmienky:

-        pre nepedagogických zamestnancov sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa odpracovaných rokov

 

Ďalšie požiadavky:

Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 22.5.2024. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 22.04.2024 12:36:17

História školy

Brány školy sa otvorili dňa 1.2.1961. Škola sa stala súčasťou komplexnej vybavenosti sídliska Juh,  ktoré sa v 60. rokoch, v práve štatútom vytvorenom meste Handlová, dokončovalo. V roku vzniku niesla názov Jedenásťročná stredná škola (JSŠ), ktorá sa do nových priestorov presťahovala z budovy na Ul. Márie Krššákovej.  Tesne po presťahovaní nadobudla platnosť nová legislatíva (z decembra 1960) a na jej základe  JSŠ  zanikla a vznikli dve nové  školy: Základná deväťročná škola JUH a stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ), ktoré mali spoločné riaditeľstvo i pedagogický zbor. Ďalšou legislatívnou zmenou (z februára 1970) sa  SVŠ pretransformovala na gymnázium, ktoré pôsobilo v spoločných priestoroch so základnou školou  do roku 1972 a takisto mali spoločné riaditeľstvo i pedagogický zbor.

Trendy a naša škola

 • 1961  -  na zelenej lúke vyrástol komplex 5 budov, dopĺňaný výsadbou bohatej zelene vďaka osobnému nasadeniu prvého vedenia školy i jej pedagógov v brigádnickej činnosti 
 • 1967  -  škola (ZDŠ a SVŠ) uviedla do života Handlovské športové hry (dodnes tradícia škôl)
 • 1982  -  škola uviedla do života, ako prvá  ZŠ v meste, počítačovú triedu (PMD)
 • 1987  -  škola uviedla do života rozširujúci variant  vyučovania matematiky a prírodovedných   predmetov
 • 1994  -  bola na škole konštituovaná žiacka rada školy (trend detských samospráv) – prvá na handlovských ZŠ
 • 1996  -  sme ako prvá ZŠ v meste získali certifikát v národnom projekte Škôl podporujúcich zdravie  
 • 1998  -  sme v prvom šíku, v súlade s trendom, požiadali o právnu subjektivitu
 • 2004  -  2007  -  škola reagovala na trend tvorby projektov - úspechy v projektoch Infovek (vlastný projekt, nie plošné vybavenie), Digitálni štúrovci – grant  (zisk IKT prístrojov) a realizácia kurzu  pre rodičov, a pre matky žiakov na materskej  dovolenke prostriedok ku komunikácii škola - rodič, grant Otvorená škola – šport, projekt Enviro
 • 2008  -  sme reagujúc na športové trendy v meste a záujem rodičov uviedli do života športové triedy so zameraním na futbal
 • 1998 - 2010  -  škola sa etablovala ako spoluorganizátor i organizátor viacerých ročníkov projektov celomestských a mikroregionálnych podujatí  (vedomostné kvízy, Handlovská dolina - všetci jedna rodina, Cesta rozprávkovým lesom, Detský Silvester, Deň Zeme, celovečerné programy k významným udalostiam v meste).  
Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.11.2023 10:51:02

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Kliknutím zobrazíte prílohy

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydala riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Pogádlová - Smernicu č. 1/2023 - Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (viď príloha).

 

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona je zamestnanec školy Adriana Margetová.

 

Oznámenie v zmysle zákona je možné podať:

 1. Oznámenie možno podať písomne, ústne alebo elektronickou poštou.
 2. Písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk zodpovednej osoby“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, osobne na adrese školy alebo poštou na adresu: Školská 526/53 97251 Handlová. Zamestnanec školy, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe.
 3. Ústne - osobne do záznamu zodpovednej osoby na škole, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.
 4. Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby amarget@centrum.sk

Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

 

Oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

 

Prílohy: Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

 

Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.11.2023 10:43:45

Ďalšie voľné pracovné miesta

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2023:

 • učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou anglický jazyk v kombinácii s iným predmetom
 • učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou matematiky v kombinácii s iným predmetom
 • učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou výtvarná výchova v kombinácii s iným predmetom
 • učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou hudobná výchova v kombinácii s iným predmetom
 • pedagogického asistenta

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-        pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 14.8.2023. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Marián Holica o 23.06.2023 11:18:44

Voľné pracovné miesta

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2023:

-        učiteľa prvého stupňa základnej školy

-        vychovávateľa  pre ŠKD

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-        pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 14.8.2023. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Marián Holica o 12.06.2023 10:30:23

Voľné pracovné miesto - učiteľ telesnej a športovej výchovy

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2022:

-        učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou telesná výchova – športová príprava so zameraním na futbal v kombinácii s iným predmetom.

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-        pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 19.8.2022. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Marián Holica o 11.07.2022 10:55:20

Voľné pracovné miesta

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 5.9.2022:

 • školského špeciálneho pedagóga
 • školského psychológa      
 • pedagogického asistenta  učiteľa

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 31.7.2022. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

 

Pridal Marián Holica o 01.07.2022 11:13:48

Voľné pracovné miesto - učiteľ anglického jazyka

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2021:

-        učiteľa anglického jazyka pre 2.stupeň základnej školy

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-        pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 23.8.2021. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 04.08.2021 12:00:06

Aerobik pre všetkých

Naša škola ponúka rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy nielen pre dievčatá.

 

- aerobik sa vyučuje v 5. – 9. ročníku
- základy gymnastky, rytmické príprava, tanec, posilňovacie cvičenia s váhou vlastného tela
- spolupráca s Klubom športovej gymnastiky Handlová
- telocvičňa vybavená gymnastickým náradím a náčiním – fit-lopty, overbally, aerobik - stepy, bosu lopty, jedoručné činky, kladinky, hrazda ...

 

 

Pridal Marián Holica o 11.05.2021 18:10:12

Voľné pracovné miesto - Ekonómka

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.5.2021:

-        Ekonómku pre rozpočet a účtovníctvo

Požiadavky na ekonómku pre rozpočet a účtovníctvo

-        úplné stredné vzdelanie s maturitou

 

Náplň (druh) práce

vedie účtovnú agendu školy, spracováva účtovné závierky, sleduje priebežné čerpanie rozpočtu, zabezpečuje riadnu evidenciu faktúr a ich zaúčtovanie, vykonáva inventarizáciu majetku školy, pripravuje podklady na účtovné spracovanie, zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností, vedie evidenciu tlačív.

 

Platové podmienky:

-        pre nepedagogických zamestnancov sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa odpracovaných rokov

 

Ďalšie požiadavky:

Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com najneskôr do 22.3.2021. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.02.2021 11:29:33