Zápis do 1.ročníka

Zápis 2023

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 31.03.2023 19:04:45

Školská zrelosť

ilustracny obrazok

Čo by mal budúci prvák ovládať?

Pozná farby a vyfarbuje obrázky,

kreslí čiary a vlnovky, vystrihuje a modeluje.

Správne vyslovuje všetky hlásky, vie sa predstaviť, pozná básničky a pesničky.

Spočíta predmety do 5 a orientuje sa v priestore.

Behá, skáče, prelieza, hádže a chytá loptu, robí kotrmelce.

Samostatne sa vie obuť a obliecť, pozapína si gombíky, zaviaže šnúrky.

Obslúži sa v jedálni aj na WC.

Rád sa hrá s kamarátmi, spory rieši bez hádky a vzdoru.

Priateľské stretnutie v MŠ s krátkymi aktivitami pre budúcich prváčikov si pripravili naši štvrtáci. Overili si ich vedomosti, zručnosti a školskú zrelosť. 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 22.03.2023 13:47:37

Zápis do 1.ročníka

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 22.03.2022 12:39:19

Naša škola ponúka

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 22.03.2022 12:36:32

Zápis do 1.ročníka pre šk. rok 2022/2023

Vážení rodičia,

vítame Vás na našej webovej stránke. Pozorne si prečítajte informácie k zápisu Vášho dieťaťa do 1.ročníka.

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (deti narodené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016, ktoré k 31. 08. 2022 dovŕšia šiesty rok veku). Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy (Príloha č. 1 zverejnená na stránke https://www.minedu.sk/data/att/22431.pdf).

 

 

Zápis žiakov pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 06. apríla 2022 (streda) v čase od 8.00 h do 17.00 h v priestoroch 1. stupňa. Tešíme sa, že tento rok sa môže zápisu zúčastniť osobne zákonný zástupca s dieťaťom. Radi vás privítame v našich priestoroch 1.stupňa, kde spoločne vyplníme elektronickú prihlášku. Nezabudnite si priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 

Elektronická prihláška bude zverejnená od 6.apríla 2022 do 13.apríla 2022.

 

Ak sa zápisu Vaše dieťa nemôže zúčastniť, najneskôr do 13. apríla 2022 môže zákonný zástupca elektronicky vyplniť žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka.

 

Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, kontaktujte nás a my vás usmerníme.

 

Ďakujeme za spoluprácu a prípadné otázky môžete posielať na našu e-mailovú adresu zsskolha@gmail.com alebo na tel. čísle 046/5475397.

 

Všetky osobné kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Tešíme sa na vás!

Pridal Marián Holica o 12.03.2021 09:48:53

Odklad školskej dochádzky

V súvislosti s nadchádzajúcim zápisom do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 dochádza k zmenám v legislatíve.

 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 01.01.2021 rušia:

-              odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

-              dodatočný  odklad  plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Riaditelia ZŠ mohli o dodatočnom odložení  plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodovať len do 31.12.2020, v rámci zápisu detí na plnenie PŠD od školského roku 2021/2022 už nesmú rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Riaditelia MŠ už po 01.01.2021 nesmú do materskej školy prijať žiadne dieťa s dodatočne odloženým  plnením povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na PŠD môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (žiadosť, súhlas poradenského zariadenia a lekára, informovaný súhlas zákonného zástupcu).

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:04:44

Školská zrelosť

Školská zrelosť, inak povedané pripravenosť na školu, znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné osvojenie školských znalostí. Je to jav komplexný. Na zvládnutie školy musí byť dieťa pripravené nielen po stránke fyzickej, ale aj po stránke rozumovej, sociálnej a citovej.

 

Znaky školskej zrelosti

 • Fyzická vyspelosť  a  zdravotný stav – posudzuje pediater
 • Vek dieťaťa – deti, ktoré k 31.augustu dosiahnu 6 rokov
 • Psychická zrelosť
 • Vnímanie
 • Grafomotorika
 • Rozumové poznávanie
 • Vývin reči
 • Pracovná vyspelosť
 • Pozornosť
 • Emocionálna a  sociálna zrelosť

 Vnímanie

 • dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok
 • pozná farby a vie ich pomenovať
 • pozná tvary a vie ich pomenovať
 • pokiaľ ide o sluchové a zrakové vnímanie je jeho zrelosť predpokladom úspešnej výučby čítania a písania, v zrakovom vnímaní vie rozlíšiť rovnaké a podobné tvary
 • úroveň sluchovej analýzy slov – dieťa vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v slove, vie menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku

 

Grafomotorika

 • kresba už vernejšie odráža skutočnosť
 • dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu
 • vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • úchop ceruzky je správny
 • pri kreslení preferuje jednu ruku
 • vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

 

Rozumové poznávanie

 • lepšie postihujú podobnosti a rozdiely
 • vedia svoje meno a priezvisko, adresu
 • ovládajú detské riekanky a piesne
 • úroveň matematických predstáv - rozoznávanie množstva, veľkosti, poradia, spočítavanie predmetov do "päť"
 • vedia sa orientovať v priestore, vedia kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

 

Vývin reči

 • školsky zrelé dieťa vie vo vetách a v jednoduchých súvetiach vypovedať svoje zážitky
 • vie správne vyslovovať všetky hlásky (artikulačná neobratnosť by mala byť korigovaná ešte pred vstupom do školy)
 • vie vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vie vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • vie sa naučiť naspamäť detskú pesničku alebo básničku

 

Pracovná vyspelosť

 • dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti
 • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • má primerané psychomotorické tempo
 • vie sa samostatne obliecť a obuť
 • vie si pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC

 

Pozornosť

dieťa sa dokáže sústrediť na činnosť 15 - 20 minút

 

Emocionálna a sociálna zrelosť

 • dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, podriadiť sa autorite
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivé a plačlivé
 • nie je agresívne, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

 

Kedy je dieťa pre školu nezrelé?

Všeobecne príčiny školskej nezrelosti môžeme rozdeliť do týchto kategórii:

 • nedostatky v somatickom vývine a v zdravotnom stave
 • nerovnomerný vývin, oslabenie dielčích schopností a funkcií
 • nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti
 • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa.

 

Konkrétne sa za nezrelé považuje napríklad dieťa, ktoré:

 • je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti,
 • nerado kreslí, nedrží dobre ceruzku,
 • má ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč,
 • je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače,
 • väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je tiež vtedy ak nechodilo do materskej školy; je pravdepodobnejšie, že si bude ťažko zvykať na kolektív, prispôsobovať sa pravidlám.
Pridal Marián Holica o 15.01.2014 11:51:03